+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Јавна набавка добара – Књиге за Библиотеку по партијама (ОРН 22113000) Јавна набавка мале вредности обликована у 3(три) партије бр. ЈНМВ 03/2019

  РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА   20.11.2019. год. до 12:00h
  ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА   20.11.2019. год.  у 12:15h

Позив за подношење понуда ЈН 03-2019
Конкурсна документација ЈН 03-2019
Одлука о додели уговора ЈН 03-2019
Обавештење о закљученом уговору. Партија 1. ЈН 03-2019
Обавештење о закљученом уговору. Партија 2. ЈН 03-2019
Обавештење о закљученом уговору. Партија 3. ЈН 03-2019Loading...