+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Јавна набавка добара – Књиге за Библиотеку по партијама (ОРН 22113000)

Јавна набавка добара – Књиге за Библиотеку по партијама (ОРН 22113000)
Јавна набавка мале вредности обликована у 3(три) партије бр. ЈНМВ 03/2019

______________________________________________________________________________

Рок за достављање понуда 20.11.2019. год. до 12:00 ч
Јавно отварање понуда 20.11.2019. год. у 12:15 ч

______________________________________________________________________________

Позив за подношење понуда ЈН 03-2019
Конкурсна документација ЈН 03-2019


Loading...