+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Javna nabavka dobara – Knjige za Biblioteku po partijama (ORN 22113000)

Javna nabavka dobara – Knjige za Biblioteku po partijama (ORN 22113000)
Javna nabavka male vrednosti oblikovana u 3(tri) partije br. JNMV 03/2019

_____________________________________________________________________________

Rok za dostavljanje ponuda 20.11.2019. god. do 12:00h
Javno otvaranje ponuda 20.11.2019. god. u 12:15h

_____________________________________________________________________________

Poziv za podnošenje ponuda JN 03-2019
Konkursna dokumentacija JN 03-2019

Loading...