+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Јавна набавка добара – Књиге за Библиотеку по партијама (ОРН 22113000)

Јавна набавка добара – Књиге за Библиотеку по партијама (ОРН 22113000)
Јавна набавка мале вредности обликована у 3(три) партије бр. ЈНМВ 01/2020

______________________________________________________________________________

Рок за достављање понуда 17.03.2020. год. до 10:00 ч
Јавно отварање понуда 17.03.2020. год. у 10:15 ч

______________________________________________________________________________

Позив за подношење понуда ЈН 01-2020
Конкурсна документација ЈН 01-2020

Loading...