+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Biblioteci”Vuk Karadžić”Prijepolje

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Пријепоље
Библиотека “Вук Караџић”
Број:176/2021
Дана:23.11.2021. године
П р и ј е п о љ е

На основу члана 35., 51., 52.,. и 53. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник Републике Србије”,број 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020), Правилника о  организацији и систематизацији послова у Библиотеци “Вук Караџић”Пријепоље,  Кадровског плана Библиотеке “Вук Караџић”   Пријепоље за 2021.годину  и Закључка Kомисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање број 112-6130/2021 од 29.06.2021.године, в.д. директор Библиотеке”Вук Караџић”   Пријепоље расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких  радних  места у Библиотеци”Вук Караџић”Пријепоље

I

Орган у коме се радно место попуњава:

Библиотека “Вук Караџић” Пријепоље, Санџачких бригада бр.2.

II

            Радна места које се попуњавају:

1.ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР

Број извршилаца 1

Опис посла:

– осмишљава и руководи научноистраживачким пројектима у библиотечко-информационој делатности;

– обавља најсложеније стручне послове у оквиру делатности од општег интереса која се односи на очување културног и историјског наслеђа – старе и ретке књиге;

– креира стратегију дигитализације и формира и води дигиталне збирке и базе података;

– води статистику и евиденције, анализира, прати стање и предлаже мере за унапређење делатности;

– креира и спроводи набавну политику установе попуњавањем фонда свим видовима набавке и формира и води посебне збирке;

– обрађује све облике библиотечко-информационе грађе и извора, врши редакцију каталога, формира рефералне и друге базе података ;

– омогућава корисницима приступ библиотечко-информационој грађи и изворима у библиотеци и на даљину и израђује концепцију, организује и спроводи едукативну и стручну помоћ корисницима;

– утврђује и спроводи концепцију чувања и ревизије библиотечко-информационе грађе и извора;

– израђује критеријуме за категоризацију, води регистре и ради на осталим пословима заштите старе и ретке библиотечке грађе;

– планира, организује и реализује програм односа са јавношћу;

-координира и пружа стручну помоћ запосленима у огранцима установе;

-прикупља и обједињује статистичке и извештаје о раду  свих огранака установе и даје елементе за израду годишњег програма рада и извештаја о раду установе;

-прати и проучава потребе и услове рада установе у целини и даје стручне инструкције у циљу унапређивања рада установе;

-припрема и координира обликие континуираног струћног образовања усавршавања у установи;

-обавља и друге послове у оквиру програма развоја установе;

-обавља и друге послове по налогу директора;

Стручна спрема /Образовање:

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске) по пропису који уређује високо образовање почев од 7.октобра 2017. године;

– на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске, специјалистичке струковне ) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године или

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / рано искуство:

– знање радa на рачунару;

– знање страног језика;

– положен стручни испит и стечено звање у  складу са правилником;

– најмање једна година радног искуства.

2.КООРДИНАТОР ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА

Број извршилаца 1

Опис посла:

– врши истраживање, анализу и есктерну селекцију целокупне потенцијалне грађе у области заштите културног наслеђа за дигитализацију у локалној средини и шире, у сарадњи са установама културе, субјектима у култури, локалном заједницом и др.;

– креира политику у области дигитализације;

– учествује у осмишљавању функционалности дигиталних платформи;

– прикупља грађу за дигитализацију на терену у области непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа, библиотечке, музејске, архивске делатности и археолошких истраживања;

– врши интерну селекцију грађе за дигитализацију у области заштите културног наслеђа;

– предлаже приоритете за дигитализацију у области непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа, библиотечке, музејске, архивске делатности и археолошких истраживања;

– иницира и координира израду дигиталних колекција, збирки;

– организује и прати рад запослених на дигитализацији;

– прати послове припреме документације у области непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа, библиотечке, музејске, архивске делатности и археолошких истраживања за коју ће се вршити дигитализација, врши координацију послова дигитализације и скенирања документације;

– спроводи мере одговарајуће заштите фондова дигитализоване грађе и учествује у пословима дигитализације;

– израђује програме у складу са дефинисаним критеријумима приоритета за дигитализацију грађе у Републици Србији;

– активно прати развој области дигитализације на међународном плану;

– планира активности у области промоције дигиталнх садржаја и њиховог пласмана, коришћењем дигиталних медија, као и стандардних облика представљања.

Стручна спрема /Образовање:

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;

– на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске, специјалистичке струковне) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године  изузетно:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / рано искуство:

– знање рада на рачунару, укључујући и познавање система за складиштење података и рада у базама података;

– знање рада у програмима за графичку обраду;

– знање страног језика;

– познавање процеса дигитализације.

III

Спровођење конкурса и право учешћа :

Конкурс спроводи Комисија именована од стране вд директора Библиотеке”Вук Караџић”  Пријепоље.

IV

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку :

            Провера се врши се из области познавања прописа којима се уређује правни положај локалне самоуправе, закона о запосленима у јавним службама, познавање општих прописа о раду, као и познавање прописа везаних за обављање послова на конкретном радном месту.

            У изборном поступку, Конкурсна комисија усменим путем врши проверу и оцењивање:

–           из области познавања прописа којима се уређује правни положај локалне самоуправе, закона о запосленима у јавним службама, познавање општих прописа о раду као и познавање прописа везаних за обављање послова на конкретном радном месту;

–           вештине: проверава се вештина комуникације, организационе способности, вештина рада на рачунару.

 Трајање радног односа и место рада:

Радни однос се заснива на неодређено време, а место рада је Библиотека”Вук Караџић”  Пријепоље.

VI

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава је 10 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на огласној табли Библиотеке“Вук Караџић” Пријепоље, интернет презентацији Библиотеке”Вук Караџић” Пријепоље https://biblioteka-prijepolje.rs/ , и публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.  

VII

            Општи услови за рад на радном месту:

Сваки кандидат, поред услова утврђених Правилником  о  организацији и систематизацији послова у Библиотеци “Вук Караџић”Пријепоље који су наведени у условима радних места, треба да испуњава и следеће опште услове из члана 35. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник Републике Србије”,  број  113/2017 , 95/2018, 86/2019 и 157/2020) :

  • да је држављанин Републике Србије,
  • да је пунолетан,
  • да има прописано образовање,
  • да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,

VIII

 Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс и начин достављања:

  • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
  • потврда/уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

      IX

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у суду или код јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18), прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да то кандидат учини сам.

Образац изјаве доступан је на сајту Библиотеке “Вук Караџић”    Пријепоље и објављен је уз јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Библиотеци”Вук Караџић”    Пријепоље.

            Пријаве са прописаним доказима се достављају на адресу :

Библиотека “Вук Караџић” Пријепоље,

Санџачких бригада 2,

31 300 Пријепоље

(са назнаком – Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Библиотеци”Вук Караџић”  Пријепоље).

                                                                            X

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

За кандидате чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају  услове за рад на оглашеном радном месту, биће извршена провера стручне  оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку.

Конкурсна комисија ће 15.12.2021.године, у просторијама Библиотеке “Вук Караџић”     Пријепоље, проверити оспособљености, знање, вештине односно компетенције кандидата у изборном поступку.

   XI

            Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је :

Лејла Башовић-дипломирани економиста за финансијко-рачуноводствене послове

   XII

Датум оглашавања: 01.12.2021.године

Напомене: Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

                                                                                                          Вд директор

Библиотека “Вук Караџић”

                                                                                                    Сабира Хоџић

ИЗЈАВА ЗА КОНКУРС (ПРЕУЗМИТЕ)

Loading...