+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.com

Јавна набавка добара – Књиге за Библиотеку по партијама (ОРН 22113000) Јавна набавка мале вредности обликована у 3(три) партије бр. ЈНМВ 01/2020

  РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 17.03.2020. год. до 10:00h   ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 17.03.2020. год.  у 10:15h Позив за подношење понуда ЈН 01-2020Конкурсна документација ЈН 01-2020Одлука о додели уговора ЈНRead More

Loading...