+381 33 712 960
info@biblioteka-prijepolje.rs

Pravila korišćenja Biblioteke

  • Korisnik Biblioteke „Vuk Karadžić“ može biti svaki građanin Republike Srbije ili strani državljanin koji boravi u Prijepolju.
  • Prilikom upisa potrebno je priložiti ličnu kartu ili pasoš.
  • Upisom u bilo koje odeljenje ili ogranak Biblioteke stiče se članstvo u sve ogranke ili odeljenja i pravo na korišćenje svih usluga i programa Biblioteke.
  • Korisnik može pozajmiti dve jedinice bibliotečke građe na rok od 15 dana.
  • Rok vraćanja se može produžiti jednom na 10 dana za svu građu osim one koja je na popisu rezervacije. Produženje se obavlja lično, telefonom ili mejlom.
  • Za bibliotečku građu koja nije vraćena na vreme plaćaju se penali. Članovi koji ni nakon treće opomene ne vrate građu ili ne podmire obaveze gube pravo članstva, a Biblioteka protiv njih može pokrenuti sudski postupak.
  • Građa priručne (referensne) zbirke, zavičajni fond i fond serijskih publikacija, kao i druge posebne zbirke koriste se isključivo u prostorijama Biblioteke.
  • Pristup internetu i korišćenju računara utvrđen je posebnim pravilima. Korisnici su dužni da bibliotekaru pokažu člansku kartu prilikom prijavljivanja za rad u elektronskoj čitaonici.
Loading...